Fiskebäckskil 


Länkar.

Detaljplan 1484-P91 gällande för bl.a våra fastighet

Servitut som vi är registrerat på fastigheten

Fixa min gata App för att felanmäla i Lysekils kommun
20210630

Följande status på Carl Wilhelmsonsväg.

Jakten på mer information fortsätter.

Vi har ju som bekant problem med vägen och det har varit på tal att vi ska åtgärda den. Det är ju något som vi har gjort av tradition och nu på senare tid okunskap (?).

 

Från tidernas begynnelse, dvs 1975, hade vi rätt att anlägga en väg och förlägga ledningar på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:7, servitutet var skrivet mellan oss och Ellen From som vid tillfället ägde den tjänande fastigheten. I servitutet står bland annat följande ”Ägaren av fastigheten Fiskebäck 1:274  svarar för samtliga kostnader som härmed kan uppstå liksom för framtida underhåll av väganläggningen”.  Detta har gjort att vi av hävd har skött vägen.

Men, det finns ett antal men i det hela också

Tittar vi på den upprättade och gällande detaljplanen för ”vår del av Fiskebäckskil” akt nr 1484-P91 så får vi mer information

I ”Förslag till upphävande av avstyckningsplan samt ändring och utvidgning av stadsplan för Fiskebäckskil….” Som antogs av Lysekils kommunfullmäktige 1 juni 1987 framgår följande

 

Sidan 59

”Mark av allmänt intresse

De delar av marken som inom det föreslagna stadsplaneringsområdet inte är avstyckade ägs i huvudsak av två markägare: Kungliga och Hvitfelska stipendieinrättningen och en privatperson (Ellen From, Olles notering).

Efter att stadsplanen fastställts avser kommunen att med stöd av 41§ BL lösa den mark som är av allmänt intresse: gata, parkmark, gångvägar och hamnområdet. Kommunen ansvarar sedan för underhåll av denna mark förutom till de delar sen arrenderas eller upplåtes ut som bryggplats och sjöbodsmark.

För renhållning och snöröjning av gator ansvarar kommunen…….”

Det här låter ju bra... Kommunen köper och sköter…

Men, nu kommer mer

 

Sidan 62

”I två fall har föreslagna gemensamhetsanläggningar angivits på plankartan: Uppfarten till de två fritidsbostäderna intill Wilhelmsonska villan föreslås som en gemensam väg för de två fastigheterna (1:274 och 1:453) med lika andel vardera.”

Ahhh. Hela tiden en bergodalbana.

Men, för tredje gången

  • Gemensamhetsanläggning har aldrig bildats
  • Enligt NVDB (Nationell Väg Data Bas) är det en allmän väg och med kommunen som väghållare.
  • Enligt besked från kontaktcenter Lysekils kommun är kommunen väghållare.


Nu kommer det något för vår mer juridik kunniga inom släkten. Kan kommunen efter över 30 år komma och kräva att vi ska skapa en gemensamhetsanläggning?

 

 

 

 

Olle Classon


kontakt olle@classon.info